Esimerkkejä perheystävällisistä käytänteistä

Kun työntekijät voivat hyvin, voi yrityskin paremmin.

Perheystävällinen rekrytointi

Hyviä käytäntöjä:

 • Työpaikkailmoituksessa kuvataan tarkasti avoinna oleva työtehtävä, jotta henkilö voi ennen hakemistaan arvioida työn sopivuutta oman elämäntilanteensa kannalta.
 • Työhaastatteluun valitaan henkilöt pätevyyden ja työkokemuksen mukaan. Hakijan perhetilanne ei saa olla valintaan vaikuttava asia.
 • Haastattelussa annetaan työnhakijalle totuudenmukainen kuva työoloista ja työajoista. Haastattelun aikana voidaan käydä avoimesti läpi, mitä keinoja tai etuja on käytettävissä, jotta henkilön elämäntilannetta ja työntekoa voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Työtarjous tehdään parhaiten tehtävään soveltuvalle henkilölle perhetilanteesta riippumatta. Tarjouksessa voidaan ottaa huomioon mahdolliset työntekijän tai työnantajan toiveet ja ehdotukset liittyen työajan joustoihin.
 • Työsopimuksessa tai sen liitteessä on selkeästi lueteltu työnteon ehdot ja työnantajan tarjoamat etuudet sekä henkilökohtaisesti sovitut joustot.

Huippukäytäntöjä:

 • Yrityksen laatimassa työpaikkailmoituksessa korostetaan joustavia työaikoja, etätyömahdollisuutta, kotipalveluapua sekä muita työn ja perheen yhteensovitusta tukevia käytäntöjä ja etuja työpaikalla.
 • Uudelle työntekijälle annetaan heti ensimmäisenä vuonna palkallinen kesäloma (mielellään 3-4 viikkoa) huolimatta työn aloittamisajankohdasta. Yhtäjaksoinen riittävän pitkä kesäloma tukee työssä jaksamista ja hyvinvointia koko tulevan vuoden ajan.

Työnteko ja joustot

Hyviä käytäntöjä:

 • Työntekijällä on selkeä käsitys omasta työnkuvastaan ja työn tavoitteista. Tavoitteista sovitaan esimiehen kanssa.
 • Työmäärä on realistinen suhteessa työaikaan ja toimenkuvaan. Esimies seuraa työntekijän jaksamista ja työmäärää.
 • Työn ja perheen yhteensovitukseen liittyviä kysymyksiä käsitellään avoimesti kehityskeskusteluissa.
 • Työaikaa seurataan, mutta ensisijaisesti työpaikalla ollaan kiinnostuneita tuotetuista tuloksia. Esimies sopii työntekijän kanssa, miten työaikaa seurataan ja miten mahdolliset ylityöt korvataan.
 • Ylitöiden pitämiseen vapaina kannustetaan.
 • Työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa työnteon/tiimin kokoonpanon ym. reunaehtojen sisällä. Esimies pyrkii järjestämään työajat mahdollisimman hyvin kunkin elämäntilanteeseen sopiviksi ja joustaviksi.
 • Esimies tukee etätyön tekemistä. Etätyön pelisäännöistä, tietoturvasta ja muista ehdoista on sovittava selkeästi.
 • Esimies pyrkii ottamaan huomioon elämänkaaren eri vaiheisiin liittyviä vastuita ja rajoituksia työnteon kannalta. Hän myöntää alaisilleen joustoja niin, ettei mikään yksittäinen tekijä (ikä, sukupuoli, perhetilanne) ole ainoa määräävä tekijä ylimääräisten joustojen tai etujen myöntämisessä. Eri työntekijöitä on kohdeltava mahdollisimman tasapuolisesti, mutta tilannekohtaisia joustoja on oltava mahdollista myöntää.

Huippukäytäntöjä:

 • Työntekijä voi tehdä etätyötä sovitun määrän ja itselleen parhaiten joustoa tuovana päivänä, ei pelkästään työpaikan sanelemien ajankohtien mukaan: työpaikan ja työyhteisön reunaehtoja otetaan tarpeen mukaan huomioon.
 • Esimies huolehtii, että työntekijällä on etätyöpisteessä ergonomisesti hyvätyöpöytä ja työtuoli sekä toimivat nettiyhteydet ja tekninen laitteisto sekä tietoturvan joka mahdollistaa asiakaspalvelutyön tekemisen kotoa käsin.
 • Toimiva työaikapankki, jonka ansiosta työntekijä pystyy käyttämään vapaita ja muita joustoja tarpeen mukaan.
 • Toivottu osa-aikatyö, esimerkiksi sovitaan määräaikaiseksi jaksoksi: tämän jälkeen mahdollisuus jatkaa edelleen osa-aikaista työntekoa tai siirtyä takaisin kokoaikatyöhön.

Perhevapaat

Hyviä käytäntöjä:

 • Määräaikaisen työntekijän työsopimusasia tarkistetaan ja sovitaan samalla selkeästi, mitä jatkossa tapahtuu, esim. milloin määräaikainen sopimus uusitaan vapaan aikana vai jääkö työntekijä määräaikaisen sopimuksen päätyttyä ilman työtä.
 • Perhevapaan pituudesta keskustellaan ajoissa. Samalla sovitaan yhteydenpidosta vapaan aikana ja muista yksityiskohdista, kuten työpaikkaetujen säilymisestä vapaan aikana. Lisäksi sovitaan alustavasti mahdollisesta perehdytyksestä vapaan jälkeen.
 • Esimies kohtelee samantyyppisessä työ- ja perhetilanteessa olevia työntekijöitä on samalla tavoin.  Tämä ei tarkoita sitä, että kaikissa tilanteissa kaikkia työntekijöitä koskevat täysin yhdenpitävät säännöt ja reunaehdot.
 • Perhevapaalla olevalle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus pitää työpaikan tietokone ja puhelin käytössään, mikäli käytäntö kohtelee tasapuolisesti kaikkia perhevapaille (samantyyppisestä ja -tasoisesta työtehtävästä) jääviä.

Huippukäytäntöjä:

 • Esimies kannustaa kaikkia alaisia tasapuolisesti jäämään tilapäisesti kotiin hoitamaan sairastunutta lasta tai lähiomaista ja huolehtii sijais- ja muiden järjestelyjen toteutumisesta. (Lainsäädännössä lapseksi katsotaan sairastapauksissa alle 10-vuotiaat, mutta työehtosopimuksissa tai työpaikan omissa oheistuksissa voi olla lisämaininta oikeudesta hoitaa kotona sairastunutta lasta esimerkiksi 13 ikävuoteen asti.)
 • Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden jäädä perhevapaalle ja tuo samalla ilmi, millä tavalla hän tukee perhevapaasta huolimatta työntekijän paluuta takaisin ja myöhempää urakehitystä.
 • Perhevapaalla oleva työntekijä kutsutaan halutessaan mukaan työpaikan tapahtumiin esimerkiksi pikkujouluihin, läksiäisiin, tiimitapahtumiin. Jos työntekijä toivoo, ettei vapaan aikana häneen olla lainkaan yhteydessä työpaikalta, myös tätä toivetta pääsääntöisesti noudatetaan (ellei kyseessä ole joku merkittävä asia työsuhteen kannalta).
 • Vuoden tai pidempiaikaisen jakson jälkeen perhevapaalta palaavalle työntekijälle tarjotaan perehdytyskoulutus sekä nimetään hänelle oma tukihenkilö, joka tukee työn aloittamisessa.
 • Raskausaika ei vaikuta siihen, myönnetään työntekijälle tarvittaessa pitkä (maksimissaan 3 kuukauden) yhtäjaksoinen palkallinen sairausloma.
 • BabyBonus äitiysvapaalle jääville, eli rahallinen erityiskorvaus lapsen synnyttävälle.
 • Naisille 72 arkipäivää palkallista äitiysvapaata. Miehille palkallinen isyysvapaa.
”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.