Perheystävällinen työpaikka -ohjelman vaiheet

Ohjelman eteneminen

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta halua kehittää perheystävällisiä käytäntöjään:

 • Päämääränä on kehittää organisaatiota sekä työnantajaa että työntekijää palvelevilla tavoilla.
 • Muutostyön onnistumiseen tarvitaan sekä ylimmän johdon että esimiesten sitoutumista, henkilöstön näkemysten kokoamista ja onnistunutta viestintää.
 • Työnantajan vastuulla on ohjelman käytännön toteuttaminen omassa organisaatiossaan: alkukartoituksen tekeminen, henkilöstökyselyn/itsearvioinnin toteutus, kehittämistoimenpiteiden läpivienti, viestintä, raportointi ym.
 • Jotkut muutokset perheystävällisyydessä voivat tapahtua organisaatiossa nopeastikin, joskus aikaa ja resursseja tarvitaan enemmän. Muutosten läpivientiin tarvitaan työaikaa ja vastuuhenkilöitä.
 • Ohjelmaan osallistuminen on maksullista. Ohjelman hinnoittelu perustuu Väestöliiton antamaan sparraukseen ohjelman eri vaiheissa. Ohjelman toteutukseen voi sitoutua vaiheittain.

Väestöliitto seuraa kunkin ohjelmassa mukana olevan organisaation etenemistä:

 • Perheystävällinen työpaikka -ohjelma luo selkeän rakenteen organisaation kehittämistyölle.
 • Ohjelman toteutusta räätälöidään niin, että aikataulut ja etenemistavat ovat kullekin organisaatiolle sopivia.
 • Tarkoituksena on tukea kustannustehokasta ja tavoitteellista kehittymistä perheystävällisyydessä.
 • Ohjelman kehittämistoimenpiteiden toteutuksessa voi työnantaja hyödyntää myös muita avoimen verkoston toimijoita (kehittämiskonsultteja, palveluntarjoajia). Ohjelman onnistunut toteuttaminen ei edellytä ulkopuolisen toimijoiden tai palvelujen käyttöä.
 • Väestöliitto ohjaa organisaatiota kehittämiskohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja erilaisten ratkaisujen löytämisessä.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman onnistunut toteuttaminen etenee vaiheittain:

Vaihe 1. Alkukartoitus

Väestöliitto valmistelee aloituspalaverin, jossa käydään konkreettisesti läpi:

 • ohjelman toteutus
 • työnantajan painotukset ohjelmassa
 • tavoitteet
 • alustava aikataulu toteutukselle
 • henkilöstökyselyn toteutustapa.

Työnantaja tunnistaa oman perheystävällisyytensä nykytilan alkukartoitusdokumentin avulla. Taustatietojen keruuseen kuuluvat mm. henkilöstösuunnitelmat ja -strategiat, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja koulutussuunnitelmat (isoissa organisaatioissa), erilaiset tilasto- ym. tiedot sekä koko henkilöstön näkemyksen koonti. Yli 30 hengen organisaatioissa toteutetaan henkilöstökysely ja alle 30 hengen organisaatioissa voidaan käyttää alkukartoituksessa itsearviointikeskustelua tai fokusryhmämenetelmää.

Työnantaja vastaa henkilöstökyselyn toteutuksesta. Työnantaja toimittaa relevantit dokumentit taustatiedoista sekä alkukartoitusdokumentin, joka hyväksytetään Väestöliitossa.

Vaihe 2. Kehittämissuunnitelma

Työnantaja laatii alkukartoituksen perusteella kehittämissuunnitelman. Suunnitelma tavoitteineen, aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen hyväksytetään Väestöliitossa. Lisäksi sovitaan mittareista, joita kehittämistoimenpiteiden aikana seurataan. Väestöliitto valmistelee seurantapalaverin, jossa käydään läpi kehittämissuunnitelman toimenpiteiden kohdistuminen organisaatioon sekä toimenkuvien luokittelu työaikaan liittyvien joustomahdollisuuksien perusteella.

Vaihe 3. Kehittämistyö

Työnantaja vastaa kehittämistoimien toteutuksesta. Tässä vaiheessa pidetään noin 3 kuukauden välein sparrauspalavereja, joissa raportoidaan kehittämistoimenpiteiden edistymisestä Väestöliitolle. Väestöliitto auttaa työnantajaa ottamaan käyttöön uusia perheystävällisiä toimintatapoja, menetelmiä, ohjeistuksia, pelisääntöjä ja prosesseja. Kehittämistyön etenemistä seurataan ja sen aikaista toimintaa arvioidaan Väestöliiton toimesta osana Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen saamisen kokonaisarviointia.

Vaihe 4. Perheystävällisyyden kokonaisarviointi

Kokonaisarviointi koostuu:

 1. lähtötilanteesta
 2. etenemisestä ohjemassa
 3. henkilöstökyselyn uusimisesta
 4. seurantakäynneistä toimipisteisiin ja henkilöhaastatteluista
 5. toimialakohtaisesta tunnuslukujen vertailusta, esim. sairauspoissaolojen määrä, perhevapaiden käyttö ym.

Tunnuksen saavuttaminen

Kun kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti, siirrytään Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen myöntämiseen. Jos kehittämistoimet ovat pitkälti kesken, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja lisävaiheista perheystävällisyyden kehittämisessä.Myönnetty Perheystävällinen työpaikka -tunnus on voimassa vuoden kerrallaan.

Tunnuksen ylläpito edellyttää perheystävällisyyden raportointia Väestöliittoon ja vuosimaksun maksamista, jotka tarkentuvat myöhemmin.

”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.